โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี 2567

safetyschool2567

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
k10

flower line
button 01
k10 yellow
flower line
k10 uniform
flower line
66 0627
flower line
ปีการศึกษา 2564
flower line
ปีการศึกษา 2565
flower line
IRC2566
flower line
 

header act 2567

 2567 34

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2567
ณ เมืองโบราณ
จังหวัดสมุทรปราการ

9 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 33

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 2/2567

9 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 32

กิจกรรมวันภาษาไทย
ปีการศึกษา 2567

8,9,10 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 30

มอบทุนการศึกษา
บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จำกัด
สำหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม (ชุมชน
วัดบ้านสิงห์)
ประจำปีการศึกษา
2567

8 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 29

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ช่วงชั้นปฐมวัย
ปีการศึกษา 2567
ณ ณ สัทธา
อุทยานไทย

5 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 31

กิจกรรมลานเพลิน
รักการอ่าน
ปีการศึกษา 2567

4 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 28

ส่งขบวนน้ำศักดิ์สิทธิ์
สู่พระวิหารหลวง
วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดราชบุรี
สำหรับพิธีเสกน้ำ
พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

4 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 27

ตรวจสอบความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า
จุดให้บริการน้ำดื่ม

2 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 26

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือ
แห่งชาติ 1 กรกฎาคม

1 กรกฎาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 25

การประเมินกิจกรรม
สถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี 2567

28 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 24

วันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ปีการศึกษา 2567

26 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 23

การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567

25 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 21

การประชุม Conference
ชี้แจงแนวทางการประเมิน
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2571
โดย สมศ.

18 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 20

โครงการอบรม
ขับขี่ปลอดภัย
วินัยจราจร
สนับสนุนโดย
บริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จำกัด
ปีการศึกษา 2567

14 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 19

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 22

โครงการสุขาดี มีความสุข
HAPPY TOILET

12 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 18

สถานที่การแข่งขัน
กีฬาผู้บริหารฯ

7 มิถุนายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 17

การประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2567

31 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 16

วันงดสูบบุหรี่โลก
ปีพุทธศักราช 2567

31 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 15

ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล โอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 14

กิจกรรมฟังธรรมเทศนา
และเวียนเทียน
วันวิสาขบูชา
ปีพุทธศักราช 2567

21 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 13

ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2567

16 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 12

การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานสถานศึกษา
ปลอดภัย ปีการศึกษา
2567

15 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา SMSS

15 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 10

ต้อนรับ คุณครูมัทนี เหลนปก
สู่ครอบครัวแห่งความสุข

14 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 09

ตรวจความพร้อมห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
ปีการศึกษา 2567

13 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 08

รายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567

8 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 07

การจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่าอุปกรณ์การเรียน
ปีการศึกษา 2567

1 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 06

การตรวจรับหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2567

29 เมษายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 05

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 1/2567

29 เมษายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 04

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

11 เมษายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 03

กิจกรรมสงกรานต์
ลาวเวียงบ้านสิงห์
ณ วัดบ้านสิงห์

13 เมษายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพภาคเช้า...
คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพภาคบ่าย...

 2567 02

การประชุมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครั้งที่ 2/2567

2 เมษายน 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2567 01

การรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567

เมษายน-พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 

flower line

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้145
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้537
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว853
mod_vvisit_counterเดือนนี้2148
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4173
mod_vvisit_counterทั้งหมด495526

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 6 guests online