โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

 

year2564

 2564 88

การประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 1
ครั้งที่ 2/2565

29 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 87

การประชุมพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,
ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา
และภาษาต่างประเทศ

22 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 86

โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

7 เมษายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 85

การประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 2/2565

30 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 84

คณะทำงานติดตามค้นหา
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
“พาน้องกลับห้องเรียน”

29 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 82

การประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5 ปี)

21 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 81

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 1/2565

21 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 80

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
นายสงัด ผ่องดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

15 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 79

นายสงัด  ผ่องดี  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ร่วมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
นายสุรพงศ์  อี๊งโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขลาขลุง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

7 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 78

นายสงัด  ผ่องดี  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ร่วมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
นางสาวจิราภรณ์  จะเรียมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

7 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 77

การทดสอบเพื่อประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
(Reading Test : RT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

3 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 76

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 75

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 3
นางสาวดวงกมล  ณ นคร

25 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 74

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

24-28 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 73

มอบทุนการศึกษา
สนับสนุนโดย
คุณครูกัญญา  อำภา
(ทุนละ 500 บาท
รวม 2,000 บาท)

18 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 72

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

17-21 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 71

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 2-3)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

10-14 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 70

การประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผู้บริหารการศึกษา
จังหวัดราชบุรี

11 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 69

นักเรียนรับผลิตภัณฑ์
นม UHT โอวัลติน

11 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 68

รับมอบขนม
จากบริษัท สหชาญ
เฟรชมิลค์ จำกัด
เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2565

7 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 67

รับมอบกระเป๋านักเรียน
จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จำกัด
เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2565

5 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 66

คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ
และพิธีประชุมเพลิงมารดา
ของคุณครูสินีนาฎ ฤดีขจรไชย

3-4 มกราคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 63

กิจกรรม Merry Christmas(k)
& Happy New Year 2022

29-30 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 62

การประชุมครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

29 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 61

นักเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19
ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย
ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ on-site (ที่โรงเรียน)

27-28 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในโรงเรียน
(CSR IN SCHOOL)

22 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 59

คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
และพิธีประชุมเพลิง
มารดาของคุณสุนทร แก้วงาม

16-21 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 58

นักเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19
ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย
ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ on-site (ที่โรงเรียน)

20-21 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 57

ศน.นันทิดา เฟื่องไกรศรี
ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายโพธารามที่ 1
สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอน
แบบ On-site ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

13 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 56

นักเรียนเข้ารับการตรวจ COVID-19
ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย
ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ on-site (ที่โรงเรียน)

13-14 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 55

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ 
โควิด 19 (COVID-19) 
ด้วยชุดการตรวจ ATK 
เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการจัดการเรียน
การสอน แบบ on-site

9 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 53

คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
บิดาของคุณครูฉัตรชัย นาคสวัสดิ์

6 ธันวาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 49


ตรวจรับชุดตรวจ COVID-19 
ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจน 
WiSE TEST 
Saliva SARS-CoV (2019-nCoV)
Antigen Test Kit 
(Nanocarbon Assay)

29 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 48

พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จ
​พระบรมชนกาธิเบศร​
มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​
บรม​นาถ​บพิตร​ เล่มที่​ 42​

26 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 47

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 27

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4
นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ

17 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 46

ต้อนรับ
คุณครูจิตราวดี วังกานนท์
สู่ครอบครัวอนุบาลโพธาราม

15 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 45

คณะกรรมการฯ  สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 
ตรวจเยี่ยมการเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

11 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 44

การประชุมชี้แจง
วิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ
และลงนามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน
(PA) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

5 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 42

การประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ครั้งที่ 2
นางสาวณัฐพร ส่งศรี

3 พฤศจิกายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 41

ผู้บริหาร และคณะครูร่วมบุญ
จัดตั้งโต๊ะถวายผ้าไตรจีวร
และพุ่มกฐิน วัดบ้านสิงห์
ปีพุทธศักราช 2564

31 ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 37

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
นายสมบัติ สุธาพจน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ตำบลบ้านสิงห์
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 36

นักเรียนรับรางวัลการประกวด
เรียงความ และวาดภาพ
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ปี 2564

4 ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 35

"ร้อยเรียงวันเวลา กษิณานุสรณ์"
พิธีมุทิตาจิต
แด่ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

4 ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 34

นักเรียนรับทุนการศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ปีการศึกษา 2564

1 ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 39

นักเรียนเข้ารับวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

เดือน ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 40

ปรับปรุงภูมิทัศน์ "ลานบูรณศาสตร์"
แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

เดือน ตุลาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 38

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
(วPA) สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

30 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 32

พิธีรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
ปีการศึกษา 2562

24 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 31

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
ผู้เกษียณอายุราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ปีงบประมาณ 2564

23 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 33

เข้ารับการประเมิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)

22 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 29

รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล,
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม)

8 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 30

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

7-17 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 28

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ด้วยระบบออนไลน์

9-11 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 27

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายสิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพล

27 สิงหาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 26

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางปทิตตา อาจจินดา

27 สิงหาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 25

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
เพาะพันธุ์ต้นสมุนไพร
ต้านภัย COVID-19 At Home

2-27 สิงหาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 24

สวนสมุนไพรต้านโควิด

13 สิงหาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 23

ถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล
ครบรอบ 61 ปี
พระครูสุภัทรกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านสิงห์

29 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 22

ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาส
28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 20

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวดวงกมล  ณ นคร

20 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 15

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6
ติดตามตรวจสอบการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้สนับสนุน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

7 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 07

ประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวฮายาตี ยะโก๊ะ

25 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 13

ปรับปรุงภูมิทัศน์

25 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 11

การจัดการเรียนการสอน
แบบ on-site ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

21-25 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 10

ผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ
ผู้บริหารส่วนราชการ ในโอกาส
เตรียมความพร้อมห้องเรียน
เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอน แบบ onsite

ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

18 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 08

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวย​การฯ
นางสาวณัฐพร  ส่งศรี

8 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 05

นักเรียน-ผู้ปกครองเข้ารับหนังสือเรียน,
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบนักเรียน

3 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 04

การประชุมคณะกรรมการ
การจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ครั้งที่ 2/2564

19 พฤษภาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 02

แสดงความยินดี
นายกเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

11 พฤษภาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 03

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน

เมษายน-พฤษภาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2564 01

การรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564

เมษายน-พฤษภาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

flower line

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้543
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3597
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488978

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 5 guests online