โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

act 2565

 2565 99

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และ
เกียรติบัตรนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
"วันแห่งความภาคภูมิใจ"
ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 98

โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ให้การต้อนรับ
คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

วันที่ 20 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 97

การประชุมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 96

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
(บัณฑิตน้อย)
ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 95

การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
การจัดทำระเบียบ
ว่าด้วยการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม (ชุมชน
วัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 94

การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ National Test
(NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 95 01

การประชุมคณะกรรมการ
สภานักเรียน
ปีการศึกษา 2566
เสนอแนะความต้องการ
ของนักเรียน
เรื่องระเบียบทรงผม

วันที่ 10 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 93

การมอบทุนเสมอภาค
กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ
ให้กับนักเรียนชั้น ป.6
และ ม.3
เพื่อการศึกษาต่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 92

บันทึกภาพแสดงความยินดี
นักเรียนสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 91

นายสงัด ผ่องดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
เข้ารับเกียรติบัตร
ระดับยอดเยี่ยม
(ตัวแทนเขตพื้นที่ฯ)
โครงการคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย
ทำดีถวายในหลวง"
ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 90

นายสงัด ผ่องดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
เข้ารับเกียรติบัตรสถานที่การจัด
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70
ภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 89.jpg

การเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 88

กิจกรรมฟังธรรมเทศนา
และเวียนเทียน เนื่องใน
วันมาฆบูชา
ปีพุทธศักราช 2566
ณ วัดบ้านสิงห์

วันที่ 3 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d8

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 8
วันที่ 1 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d7

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 7
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d6

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 6
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d5

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 5
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d4

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 4
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d3

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 3
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d2

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 d1

การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขัน DAY 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 86

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปีการศึกษา 2565

13-15 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 85

สนามสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

11-12 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 84

เข้ารับการนิเทศ
โดย สพป.ราชบุรี เขต 2
(O-NET, NT, RT)

7 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 83

การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน และชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565

6-17 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 82

มอบเกียรติบัตร
กิจกรรมการแข่งขัน
งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนฯ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก

31 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 80

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนฯ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
ศูนย์การแข่ง โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(อัลบั้ม 3/3)

25-27 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 81

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนฯ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
ศูนย์การแข่ง โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(อัลบั้ม 2/3)

25-27 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 79

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนฯ ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
ศูนย์การแข่ง โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(อัลบั้ม 1/3)

25-27 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 78

การจ่ายเงินนักเรียน
ทุนเสมอภาค
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565
กลุ่มต่อเนื่อง
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม (ชุมชน
วัดบ้านสิงห์)

18 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 77

กิจกรรมวันครู
ปี 2566

16 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 76

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ณ เทศบาล
ตำลบบ้านสิงห์ ปี 2566

14 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 75

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปี 2566

13 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 74

รับมอบกระเป๋านักเรียน
สนับสนุนโดย บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
และสมุดจด สนับสนุนโดย
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2566

13 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 73

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ จังหวัดนครปฐม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

6 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 72

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ จังหวัดนครปฐม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5 มกราคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 71

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครอบครัวแห่งความสุข
ส่งความสุข
ต้อนรับปีใหม่ 2566

29 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 70

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา

29 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 68

การประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สายงานบริหารสถานศึกษา
นางสาวณัฐพร ส่งศรี

27 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 69

การประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ครั้งที่ 5/2565

26 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 67

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 4/2565

26 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 66

กิจกรรมวันคริสมาสต์

23 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 65

มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 2

19 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 64

มอบเกียรติบัตร
การแข่งขันวาดภาพ
วันดินโลก
เทศบ้านตำบลบ้านสิงห์

8 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 63

กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 2

13-16 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 62

กิจกรรม Day Camp
ลูกเสือสำรอง
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2565

2 ธันวาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 61

กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70
ระดับเครือข่าย
โพธารามที่ 1

28-30 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 elec

การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา
และผู้แทนโรงไฟฟ้าราชบุรี
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี
ครั้งที่ 4/2565

22 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 60

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดราชบุรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

18 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 59

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดราชบุรี
ระดับปฐมวัย

18 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 58

เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ (ป.5-6)
และลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ (ม.1-3)

16-18 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 57

การตรวจขั้นที่ 5
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
กองลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

10 พฤศจิกายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 56

การประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ อิ่มสุดรส

28 ตุลาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 55

ตรวจความพร้อม
ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ
เตรียมพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565

31 ตุลาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 54

ผู้บริหารและคณะครูร่วมบุญ
จัดตั้งโต๊ะถวายผ้าไตรจีวร
และพุ่มกฐิน วัดบ้านสิงห์
ปีพุทธศักราช 2565

23 ตุลาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 53

"เกษียณสำราญ
ด้วยรักจากใจ
สายใจผูกพัน"
พิธีมุทิตาจิต แด่
คุณครูอภิญญา
สมสุวรรณ

30 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 52

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม
(สำนักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 128) เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

20 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 51

การประชุมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

17 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 50

ค่ายภาษาอังกฤษ
English Camp
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ตามโครงการ
ค่ายวิชาการเรียนสนุก
เล่นให้มีความรู้
ปีการศึกษา 2565

14 กันยายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 47

ค่ายวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตามโครงการ
ค่ายวิชาการเรียนสนุก
เล่นให้มีความรู้
ปีการศึกษา 2565

24 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 46

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

20 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 45

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา
2565

18 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 44

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 43

การนิเทศการจัด
การเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

8-27 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 42

การประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ
นางสาวมัลลิกา ทาทราย

9 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 41

ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3

5 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 40

การมอบเงินอุดหนุน
ยากจนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

2 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 39

นิเทศภายใน
ตรวจเยี่ยมห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

1 สิงหาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 38

ถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในโอกาสอายุ
วัฒนมงคล 62 ปี
พระครูสุภัทรกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านสิงห์

29 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 37

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565
ณ เทศบาลตำบล
บ้านสิงห์

28 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 36

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 35

การประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงกมล ณ นคร
ครั้งที่ 4

26 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 34

ค่ายภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ตามโครงการ
ค่ายวิชาการเรียนสนุก
เล่นให้มีความรู้
ปีการศึกษา 2565

25 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 33

วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565

18-26 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 32

สร้างขวัญและกำลังใจ
แก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่รักษาตัว
หายจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

22 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 31

การจ่ายทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
(กลุ่มชั้นรอยต่อ)
ภายใต้โครงการ
Zero Dropout
เด็กทุกคนต้องได้เรียน

19 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 30

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
พร้อมผ้าอาบน้ำฝน,
เครื่องไทยธรรม,
ทุนจตุปัจจัย
ในวันเข้าพรรษา
และเวียนเทียน
ในวันอาสาฬหบูชา
ปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 29

กิจกรรมหล่อเทียน
จำนำพรรษา
และร่วมอนุโมทนาบุญ
ถวายเป็นจตุปัจจัย
ในวันเข้าพรรษา
ปีการศึกษา 2565

9, 11 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 28

การประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 3/2565
และการกล่าวปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต
ปีการศึกษา 2565

3 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 27

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 
ณ สนามกีฬา โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

1 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 26

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนา
วิชาชีพครู ผ่านการหนุนนำ
อย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้
เพื่อวิชาชีพครู
ตามโครงการ
การพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(I-Classroom)

1 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 25

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
รวมพลังต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี 2565
จัดโดย
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

30 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 24

พิธีมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2565
สนับสนุนโดย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จำกัด

29 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 23

กิจกรรมมอบขนมทองม้วน
สนับสนุนโดย
บริษัท ทองสุขฟู้ด
จำกัด ร่วมกับ
บริษัท เจนเนอรัล
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

28 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 22

พี่พาน้องเข้าวัด
โครงการคุณธรรมนำชีวิต
สร้างจิตสำนึกในสังคม
เดือน มิถุนายน 
พุทธศักราช 2565

7,14,22,28 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 21

กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ปีการศึกษา 2565

24 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...
อัลบั้มที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้
และมอบรางวัลการประกวด
อัลบั้มที่ 2 กิจกรรมการประกวด
ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 2565 20

การประชุมการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

23 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 19

นางจิตราวดี วังกานนท์
ครูโรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
บริจาคเงินเพื่อการศึกษา
ครบรอบวันรับราชการ 30 ปี

22 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 17

การทดสอบอ่าน-เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

10 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 16

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

9 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 15

กิจกรรมทำบุญ
ครบรอบ 101 ปี
วันก่อตั้ง
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

1 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 14

การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2565

26 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 13

สรุปกิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย ปีการศึกษา 2564
กองความปลอดภัยแรงงาน
กระทรวงสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

25 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 12

เข้ารับการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

19 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 11

Big Cleaning Day
เตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

16 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา
และข้าราชการครู
ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า
ราชบุรี เรื่อง การจัดทำ
ข้อตกลงพัฒนางาน (PA)
ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ

13 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 09

การตรวจเยี่ยม
เตรียมความพร้อมห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565

11-12 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 08

การปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565

10 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 07

การจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
เครือข่ายโพธารามที่ 1
สพป.รบ.2

5 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 06

การติดตั้งอุปกรณ์
ห้องสะเต็มศึกษา
โครงการความร่วมมือ
OBEC&RMUTP

3 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 05

การให้บริการวัคซีนป้องกัน
COVID-19
สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 04

โครงการการอบรม
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

2 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 03

การจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
ปีการศึกษา 2565

1 พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 02

ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน

เมษายน-พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2565 01

การรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565

เมษายน-พฤษภาคม 2565

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 

flower line

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้542
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3596
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488977

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online