โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
ประวัติของโรงเรียน PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 20 February 2012 11:28

alt ประวัติของโรงเรียน alt

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)  ตั้งอยู่ที่  107 หมู่ที่  4  ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  มีเนื้อที่จำนวน 8  ไร่  2  งาน  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2464  โดยอาศัยที่ธรณีสงฆ์ของวัดบ้านสิงห์เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบและสนามกีฬาของโรงเรียน  ในอดีตโรงเรียนแห่งนี้เริ่มบังคับให้เด็กเข้าเรียนตามโครงการศึกษา  พ.ศ.2464  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน   พ.ศ. 2464  และได้ทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  4   มิถุนายน  พ.ศ.2465  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านสิงห์ เป็นห้องเรียนเป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2472 พระอธิการสด  พุทธสโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านสิงห์  พร้อมด้วยกำนันจด  จันทร์เพ็ญ และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นใต้ถุนโล่ง  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียน  “ประชาสงเคราะห์”  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2477
ปี  พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จำนวนเงิน  207,300  บาท  (-สองแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)  และเงินบริจาคจากประชาชนอีกเป็นจำนวนเงิน  37,000  บาท  (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  รวมเงินทั้งสิ้น  244,300  บาท (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)  สร้างอาคารเรียนแบบ  008 (วันครูดัดแปลง) เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  8  ห้องเรียน  และมีมุขกลา  1  ห้อง  โดยประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียนว่า  "โรงเรียนวัดบ้านสิงห์ (สดลิ่มทองราษฎร์วัฒนา)  เมื่อปี พ.ศ. 2512
ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณพิเศษจากกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จำนวน  1,500,000  บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  สร้างอาคารเรียนแบบ  004  ดัดแปลงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  12  ห้องเรียน  ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียนว่า  “อาคารโทรัฐราษฎร์อุปถัมภ์”  เมื่อวันที่  14  มีนาคม พ.ศ.2520
ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวนเงิน  1,476,000  บาท  (-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  และประชาชนบริจาคสมทบอีกเป็นจำนวนเงิน  353,879 บาท  (สามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,829,879 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  ประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียนว่า  “อาคารรัฐวิเศษภักดีประชาอุปถัมภ์”  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  จำนวนเงิน  1,640,000 บาท  (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)  และประชาชนร่วมบริจาคสมทบอีก  420,000 บาท  (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   2,060,000  บาท (-สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน-)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  ประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียนว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ  50  ปี  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2540
ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ทำการรื้ออาคารเรียน  “สดลิ่มทองราษฎร์วัฒนา”  ที่เป็นอาคารไม้ซึ่งชำรุดใช้การไม่ได้  และได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อมาสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก  จำนวน  4  ห้องเรียน  ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรโรตารี  กรุงเทพ – พระราม 3  โดยคุณเพ็ญประภา  ตั้งคารวคุณ  เป็นนายกสโมสร จำนวนเงิน  200,000  บาท  (-สองแสนบาทถ้วน-)  และได้รับบริจาคจากสโมสรไลออนส์เสาวภา  เป็นเงิน  6,000  บาท  (-หกพันบาทถ้วน-)  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ร่วมบริจาคเป็นเงิน  80,000  บาท  (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียนและประชาชนร่วมบริจาคสมทบเป็นเงิน  450,000 บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน  736,000  บาท  (- เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายนามอาคารเรียนว่า  “อาคารสโมสรโรตารีกรุงเทพ-พระราม 3 พ.ศ. 2544 – 2545”  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2550 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2/28  (3  ชั้น  18  ห้องเรียน)  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนเงิน  5,268,000 บาท  (-ห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  ก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  และได้รับเงินบริจาคจากประชาชน  สร้างต่อเติมตามรูปแบบเดิมอีก  3  ชั้น  6  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  3,933,890  บาท  (-สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)  ค่าครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในเป็นเงินทั้งสิ้น  1,568,850  บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,770,740  บาท  (-สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)  โดย ขอพระราชทานชื่ออาคารว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550”  พร้อมตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองของโรงเรียนสืบไป

ปี พ.ศ.2557 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบเขียนเอง  จำนวน 1 หลัง  จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1  งบประมาณ  1,877,159  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน-หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร   แบบเขียนเอง   จำนวน 1 หลัง    จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1  งบประมาณ 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง ส้วม 5 หลัง มีนายสงัด  ผ่องดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


altLast Updated on Tuesday, 23 June 2020 05:55
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้543
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3597
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488978

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 5 guests online