โรงเรียนอนุบาลโพธารามฯ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

3R8C

APS 3R8C
ทักษะในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

banner 3r8c

สถานศึกษาปลอดภัย

สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

e-Book สถานศึกษาปลอดภัย
ปีการศึกษา 2564

ABP SafetySchool64

การจัดการศึกษาทางไกล

APS e-Learning
moon
------------------------------
SqaureBanner2564
-----------------------------
SqaureBanner2563
------------------------------
YouTubeCovidSqaureBanner2563

เครือข่ายการศึกษา

bt lk 02

bt lk 03

bt lk 04

bt kks

bt kp


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

act 2566

 2566 92

พิธีมอบประกาศนียบัตร
และเกียรติบัตร
"วันแห่งความภาคภูมิใจ"
ปีการศึกษา 2566

28 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 91

พิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
โพธารามที่ 1
ปีการศึกษา 2566

26 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 432099460 835747938566966 5042641392564395999 n

การแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
โพธารามที่ 1
ปีการศึกษา 2566

21-22,25-26 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 90

นิทรรศการวิชาการ
"เรียนดี มีความสุข"
ปีการศึกษา 2566

15 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 89

บัณฑิตน้อย
ปีการศึกษา 2566

14 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 88

การนิเทศ ติดตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ตามนโยบาย "1 อำเภอ
1 โรงเรียนคุณภาพ"

12 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 87

กิจกรรมพัฒนา
ใจนักเรียน
นักศึกษา
ให้แจ่มใส

6 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 85

การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

1 มีนาคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 84

การประชุมผอ.
และตัวแทนครูกีฬา
กลุ่มรร.เครือข่าย
โพธารามที่ 1
สพป.รบ.2

27 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 83

ฟังธรรม และเวียนเทียน
วันมาฆบูชา
ปีพุทธศักราช 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 86

การประชุมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครัง้ที่ 1/2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 82

ซ่อมบำรุง และให้ความรู้
ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.

15 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 80

สนามสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2566

10,11 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 81

กิจกรรมข้บร้อง
บทเพลงสดุดีจอมราชา
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 28 กรกฎาคม
2567

5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 78

ค่ายลูกเสือสำรอง
(ป.1-3)
ปีการศึกษา 2566

2 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 79

การประชุมชมรม
ผู้บริหารการศึกษา
อำเภอโพธาราม
ครั้งที่ 1/2567

26 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 77

ทัศนศึกษา
ปีการศึกษา 2566
ณ แหล่งเรียนรู้
จังหวัดราชบุรี

11,18,26 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 76

ต้อนรับนายเนติ ปริยาพร
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

18 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 75

พิธีมอบเกียรติบัตร
รางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 71

17 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 73

วันครู ปีพุทธศักราช 2567

16 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 72

วันเด็กแห่งชาติ
ปีพุทธศักราช 2567

12 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 74

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ระดับปฐมวัย

11 มกราคม 2567

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 71

เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่
(ป.5-6, ม.2-3)

25-28 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 70

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนแห่งชาติ
ครั้งที่ 71 ปี 2566
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

21-22 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 69

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ครั้งที่ 3/2566

20 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 68

การอบรมหลักสูตร
Safety basic course พื้นฐาน
การขับรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
โดยศูนย์ฝึกขับขี่
ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร

15 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 67

การประชุมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครั้งที่ 5/2566

13 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 66

แสดงความยินดี
แด่ คุณครูกึกก้อง
ไตรศิริ ย้ายไปปฏิบัติ
ราชการฯ ณ โรงเรียน
วัดพะเนียงแตก
จังหวัดนครปฐม

7 ธันวาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 65

การอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR)
ปีการศึกษา 2566

29 พฤศจิกายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 64

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนฯ ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566
เครือข่ายโพธารามที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

23-24 พฤศจิกายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 63

กฐินสามัคคี
ณ วัดบ้านสิงห์

18 พฤศจิกายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 62

ประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชั่น
ThaiID

8 พฤศจิกายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 61

ร่วมแสดงความยินดี
แด่ นางสาวณัฐพร
ส่งศรี ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

12 ตุลาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 5555

พิธีมุทิตาจิต
แด คุณครูพรทิพย์
จิตสาคร

29 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 59

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำที่อุทิศตน
ทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง
ในการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2

22 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 58

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และพิธีปิดโครงการ
CSR in School ปี 2566

20 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 57

วันสันติภาพสากล 2566

20 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 56

การนิเทศโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม ปีงบประมาณ
2566

15 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 55

กิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้เยาวชน
จากโรงเรียนสู่โรงไฟฟ้า
ราชบุรี ณ บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

14 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 54

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ โรคไข้เลือดออก
และร่วมกันกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้
มาตรการ 3 เก็บ
เพื่อป้องกัน 3 โรค

1 กันยายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 52

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมจากภัยยาเสพติด
ประจำปี 2566
ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

28 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 53

การอบรม โครงการ CSR
in School ประจำปี 2566
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จำกัด ณ บริษัท
อะโรแมติก ฟาร์ม

22 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 51

สนามสอบการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ
สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

19 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 50

วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2566

18 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 49

วันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2566

11 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 46

การจ่ายเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค)
จากสำนักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566

10 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 48

ค่ายคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตามโครงการค่ายวิชาการ
"เรียนสนุก เล่นให้มีความรู้"
ปีการศึกษา 2566

10 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 45

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก
ในรูปแบบต่างๆ สู่ผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

6 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 44

การประชุมสมาชิกชมรม
ผู้บริหารการศึกษา
อำเภอโพธาราม
ครั้งที่ 2/2566

4 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 47

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
จากผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ปีงบประมาณ 2566

4 สิงหาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 43

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้และใบงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

24 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 42

พิธีแห่เทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา
ปีพุทธศักราช 2566

27 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 41

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 40

วันภาษาไทย
ปีการศึกษา 2566

26 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 39

ค่ายเยาวชน
เทศบาลบ้านสิงห์
ปีการศึกษา 2566

25-27 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 38

โครงการอบรม
ลูกเสือต้านยาเสพติด
ประจำปี 2566

25-26 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 37

กิจกรรมหล่อเทียน
จำนำพรรษา
และร่วมอนุโมทนาบุญ
ถวายเป็นจตุปัจจัย
ในวันเข้าพรรษา
ปีการศึกษา 2566

25-26 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 36

ตลาดนัดนักเรียน
ทางเลือกสู่อาชีพ
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม(ชุมชน
วัดบ้านสิงห์)

21 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 35

รับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย"
สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย

19 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 34

ต้อนรับคุณครูศิริประภา
เจริญสุข สู่ครอบครัว
อนุบาลโพธาราม

20 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 32

ค่ายภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ตามโครงการค่ายวิชาการ
"เรียนสนุก เล่นให้มีความรู้"
ปีการศึกษา 2566

19 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 33

การนิเทศการสังเกต
การสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566

10-21 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 31

ค่ายภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ตามโครงการค่ายวิชาการ
"เรียนสนุก เล่นให้มีความรู้"
ปีการศึกษา 2566

8 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 30

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะ

8 กรกฎาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 27

การอบรมการใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
BCG Economy Model
สนับสนุนโดย บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
ณ Aromatic Farm

30 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 26

วันสุนทรภู่
ปีการศึกษา 2566

26 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 25

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ปีการศึกษา 2566

26 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 24

พิธีไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 23

โครงการอบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนโดย บริษัท
ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

14 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 22

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบข้อมูลการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

13 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 28

รับมอบผลิตภัณฑ์
นมถั่วเหลืองแลคตาซอย
สนับสนุนโดย
บริษัท แลคตาซอย จำกัด

5 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 20

กิจกรรมฟังธรรมเทศนา
และเวียนเทียน เนื่องใน
วันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช
2566 ณ วัดบ้านสิงห์

2 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 19

กิจกรรมลงนาม
ถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 18

ร้อยความรัก
สานสายใย
ร้อยดวงใจครอบครัว
อนุบาลโพธาราม
แด่ คุณครูสินีนาฏ
ฤดีขจรไชย
ด้วยรักและห่วงใย

31 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 17

วันงดสูบบุหรี่โลก
ปีการศึกษา 2566

31 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 16

ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2566

26 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 15

การนิเทศ กำกับ ติดตาม
การเตรียมความพร้อม
ช่วงเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2566
โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

19 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 14

ส่งครูวัชราวุฒิ นนเลาพล
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
จ.สุพรรณบุรี

18 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 13

ส่งครูจิตติมา ค้นหาสุข
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

17 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 12

เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566

16 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 11

ต้อนรับคุณครูขวัญเนตร
อรุณศรีประดิษฐ์
สู่ครอบครัว
อนุบาลโพธาราม

15 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 10

ตรวจความพร้อมห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
สำหรับภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566

11 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 09

ต้อนรับคุณครูยุทธพล
พงค์พุทธชาติ
สู่ครอบครัว
อนุบาลโพธาราม

11 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 08

ส่งคุณครูลินดา ธนูศรี
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ โรงเรียนวัดแก้ว
(รัตนบินวิทยาคาร)

11 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 07 a

ฉีดพ่นหมอกควัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

9 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 06

การมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

8 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 05

การประชุมผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

6 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 04

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
ครั้งที่ 2/2566

3 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 03

การจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน
ปีการศึกษา 2566

1 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 02

กิจกรรมสงกรานต์
ลาวเวียงบ้านสิงห์
ณ วัดบ้านสิงห์

13 เมษายน 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 2566 01

การรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2566

เมษายน-พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม...

 

flower line

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

BANSING NO GIFT POLICY

NO GIFT POLICY
SAFETY CENTER
"งดให้ งดรับ"
ของขวัญ
รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นใด

nogift

Facebookโรงเรียน

ITA Online 2023

 

ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment: 
OIT)

ในการดำเนินงานออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ปีพุทธศักราช 2566

ITA Banner 2023

EIT1
ITA Banner 2023 01QA
ITA Banner 2023 02ES
ITA Banner 2023 03

BANSING SAFETY CENTER

BANSING
SAFETY CENTER

BANSING SC Logo
bssc 00

bssc 01

bssc button

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้159
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว763
mod_vvisit_counterเดือนนี้3594
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3638
mod_vvisit_counterทั้งหมด488975

จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online